Вхід / Реєстрація

Username   Password     Forgot Login?   Sign up  

Розумничка - інтегрований тест.

 

1 клас

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

 • Поділ слів на склади. Поняття наголосу. Речення, різні за метою висловлювання (розповідні, окличні). Розділові знаки в кінці таких речень.
 • Речення зі звертаннями.
 • Розрізнення назв предметів за питаннями хто це? що це?
 • Поняття про наголошений склад. Складання речень.
 • Звуки мовлення: голосні, приголосні тверді і м'які.
 • Ознайомлення зі словами — ознаками предметів.
 • Ознайомлення зі словами — назвами дій предметів.
 • Речення зі звертанням.
 • Словесно-логічні вправи.

МАТЕМАТИКА

 • Розміщення об'єктів на площині та у просторі. Поняття «лівий — правий».
 • Лічба предметів. Об'єднання об'єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою.
 • Лічба предметів. Число і цифра 0.
 • Порядкова лічба. Порядкові відношення.
 • Геометричні фігури. Поняття «промінь», «кут»
 • Геометричні фігури. Поняття «відрізок», «ламана». Вимірювання довжини відрізків. Поняття «найвищий — найнижчий».
 • Лічба предметів. Розміщення об'єктів на площині. Поняття «зліва — справа».
 • Геометричні фігури. Поняття «трикутник». Знайомство із частинами трикутника (сторона, вершина, кут).
 • Порівняння предметів.
 • Порівняння груп об'єктів за кількістю елементів. Порівняння чисел. Знаки порівняння «більше», «менше», «дорівнює»
 • Порівняння предметів і чисел. Поняття «попереднє — наступне число».
 • Лічба предметів. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки – кількістю елементів групи і числом. Обчислення значень виразів.
 • Геометричні фігури. Чотирикутник. Лічба предметів. Обчислення значень виразів.
 • Геометрична фігура — п'ятикутник.
 • Геометрична фігура — шестикутник. Числовий промінь.
 • Утворення рівностей. Лічба предметів за допомогою числового променя. Обчислення значень виразів.
 • Дні тижня.
 • Позначення точок і відрізків буквами. Порівняння відрізків.
 • Обчислення значень виразів, що містять додавання і віднімання числа 0. Геометрична фігура — круг.
 • Дія додавання. Назви компонентів дії додавання.
 • Складання і обчислення значень виразів, що містять додавання, за малюнками.
 • Дія віднімання. Назви компонентів дії віднімання. Складання виразів, що містять віднімання, за числовим променем.
 • Взаємозв'язок додавання і віднімання. Знаходження невідомого доданка.
 • Складання і розв'язування задач на знаходження суми і різниці двох чисел.
 • Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.
 • Вправи на знаходження невідомого доданка.
 • Вправи на знаходження невідомих від'ємника і зменшуваного.
 • Обчислення значень виразів. Розв'язування задач. Порівняння виразів і числа.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

 • Людина і природа: чому ми любимо і бережемо природу?
 • Правила поведінки у природі
 • Жива і нежива природа.
 • Тіла неживої природи.
 • Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на запитання про природу.
 • Як людина вивчає природу.
 • Спостереження та досліди – методи вивчення природи.
 • Прилади, необхідні для пізнання природи.
 • Природні та штучні тіла.
 • Живі організми, їх ознаки та умови, необхідні для життя, різноманітність.
 • Умови, необхідні для життя.
 • Значення природи для життя людини.
 • Бережливе ставлення до природи.
 • Сонце та його значення для життя на Землі.
 • Вода та її властивості.
 • Значення води в природі та в житті людини.
 • Повітря та його властивості.
 • Грунт.
 • Значення ґрунту для живої природи.

 

 

2 клас

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

 • Голосні і приголосні звуки. Тверді і м’які приголосні.
 • Заміна, додавання, вилучення одного зі звуків слова так, щоб вийшло інше слово.
 • Українська абетка (алфавіт). Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру.
 • Склад. Перенос слів з рядка в рядок складами.
 • Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків.
 • Правило переносу слів з буквами й та ь у середині слова.
 • Правила переносу із буквосполученнями дж, дз, йо, ьо.
 • Правило переносу слів з апострофом.
 • Правило переносу слів з подвоєними приголосними.
 • Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків.
 • Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки.
 • Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам’ятати. Повний звуковий аналіз слів.
 • Визначення наголошених складів, звуків.
 • Звук [ф], звукосполучення [хв].
 • Звуки [дж],[дз],[дз’] – вимова і позначення на письмі. Перенос слів з цими буквосполученнями.
 • Буква щ, її звукове значення.
 • Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки.
 • Тверді і м’які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м’яких звуків. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь).
 • Перенос слів із м’якими подовженими звуками.

МАТЕМАТИКА

 • Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Порівняння чисел.
 • Порівняння виразу і числа.
 • Задачі, які розв’язуються дією віднімання.
 • Розв’язування задач з двома запитаннями. Многокутники.
 • Позначення геометричних фігур буквами. Розв’язування задач на зменшення числа на кілька одиниць.
 • Розв’язування прикладів і задач на знаходження невідомого зменшуваного.
 • Задачі на дві дії.
 • Периметр чотирикутника.
 • Периметр трикутника.
 • Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах з дужками.
 • Кут. Види кутів (прямий, гострий, тупий).
 • Прямокутник. Ширина і довжина прямокутника. Квадрат.
 • Приклади і задачі на засвоєння прийому додавання. Задачі на протилежний рух.
 • Задачі на зустрічний рух.
 • Додавання суми до числа.
 • Порівняння виразу і числа.
 • Віднімання суми від числа.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

 • Що таке явища природи? Вплив Сонця на сезонні явища у природі
 • Яку форму має Земля? Глобус — модель Землі
 • Горизонт. Основні сторони горизонту. Яку форму має горизонт?
 • Обертання Землі навколо осі. Доба. Чому буває день і ніч?
 • Рух Землі навколо Сонця. Рік. Чому змінюються пори року?
 • Термометр.
 • Де в природі міститься вода?
 • Зміна стану води при нагріванні й охолодженні.
 • Колообіг води в природі.
 • Якою бувають погода і хмарність? Що таке вітер?
 • Які в осені прикмети? Як змінюється нежива природа восени?
 • Осінні явища у житті рослин.
 • Як різняться рослини за тривалістю життя?
 • Як розмножуються рослини? Як розселяються рослини?
 • Гриби: їстівні та отруйні. Чому восени добре збирати гриби?
 • Осінні зміни в житті комах і риб.
 • Як змінюється восени життя птахів?
 • Осінні зміни в житті звірів.
 • Зв'язки між неживою та живою природою Заняття людей в місті та селі восени.
 • Які прикмети у зими? Зимові зміни в неживій природі.
 • Як рослини пристосовувалися до зими?
 • Як птахи пристосувалися до життя взимку?
 • Як звірі пристосувалися до життя взимку?
 • Як люди піклуються про тварин взимку? Які турботи приносить людям зима?

 

 

3 клас

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

 • Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях.
 • Текст та його будова. Заголовок тексту.
 • Типи текстів: розповідь, опис, есе; їх характерні ознаки.
 • Поділ тексту на речення. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.
 • Речення, різні за метою висловлювання та інтонацією (розповідні, питальні, спонукальні; окличні та неокличні).
 • Звертання, розділові знаки при них.
 • Головні члени речення (підмет і присудок). Зв’язок слів у реченні. Поняття про словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні.
 • Значення слів, пряме і переносне значення.
 • Слова, що мають кілька значень .
 • Синоніми, добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів того самого слова. Роль синонімів у тексті.
 • Поняття про закінчення слова. Роль закінчення.
 • Поняття про основу слова.
 • Частини основи: корінь, префікс, суфікс.
 • Корінь. Спільнокореневі слова. Аналіз будови слова.
 • Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того самого слова.
 • Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення.
 • Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.
 • Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом .
 • Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими.
 • Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів з найуживанішими префіксами, складання з ними словосполучень і речень.
 • Суфікс.
 • Творення слів з найуживанішими суфіксами.

МАТЕМАТИКА

 • Нумерація чисел у межах 100. Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Властивості віднімання і додавання.
 • Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу.
 • Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.
 • Додавання суми до числа. Задачі на 2 дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Одиниці вимірювання часу — доба, тиждень, місяць, рік.
 • Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння.
 • Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника.
 • Властивості множення і ділення (множення на 1 і на 0; ділення на 1; ділення нуля). Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками.
 • Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями.
 • Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи

ПРИРОДОЗНАВСТВО

 • Різноманітність природи та методи її дослідження.
 • Вода в природі.
 • Властивості рідин на прикладі води. Значення трьох станів води для життя на Землі.
 • Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі.
 • Як людина використовує властивості води?
 • Охорона водойм .
 • Газоподібні речовини. Повітря як суміш речовин, його склад та властивості.
 • Розширення газів за нагрівання.
 • Рух повітря. Поняття про виникнення вітру.
 • Як людина використовує властивості повітря?
 • Охорона повітря .
 • Гірські породи, які використовує людина.
 • Корисні копалини, які використовує людина. Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні).
 • Різноманітність корисних копалин та використання їх людиною. Значення корисних копалин для людини.
 • Ґрунт. Склад ґрунту.
 • Родючість – основна властивість ґрунту. Хто живе у ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту .
 • Паливні корисні копалини (вугілля, нафта, газ, торф) та їхнє використання людиною.
 • Невичерпні джерела енергії (Сонце, вітер і вода).
 • Використання енергії Сонця людиною.
 • Використання енергії вітру людиною.
 • Використання енергії рухомої води людиною.
 • Побутові прилади, які споживають енергію. Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.

 

 

Розумничка з англійської мови.

 

1 клас

 • Представлення себе (ім’я, вік).
 • Лічба від 0 до 10.
 • Кольори.
 • Члени сім'ї.
 • Іграшки.
 • Домашні та дикі тварини.
 • Основне шкільне приладдя.
 • Команди: сісти, встати, відкрити, закрити, повторіть, читати, малювати і т. д.
 • Частування.
 • Одяг.
 • Слова, пов’язані з Різдвом.
 • Дієслово have got i like у стверджувальній формі.
 • Особові займенники he, she.
 • Частини тіла.
 • Слова ввічливості.
 • Якісні прикметники.
 • Кімната в будинку.
 • Увага! В першому класі вчитель може зачитувати учням запитання і варіанти відповіді.

2 клас

 • Матеріал 1 класу, а також:
 • Лічба від 0 до 20.
 • Прикметники для опису тварин.
 • Дні тижня.
 • Меблі й побутова техніка.
 • Повсякденна діяльність.
 • Словник, пов’язаний з Великоднем.
 • Визначення положення об’єктів.
 • Дієслова: be; have/have got; can; like, love у запитаннях і запереченнях.
 • Опис погоди.
 • Опис самопочуття.
 • Навички. Наприклад: їзда на велосипеді.
 • Займенник this i these.
 • Команди із запереченням.
 • Особові займенники he i she.
 • Назви транспортних засобів.
 • Дієслова в 3 особі однини.

3 клас

 • Матеріал 2 класу, а також:
 • Лічба від 0 до 100.
 • Спорт і відпочинок.
 • Пори року.
 • Місяці.
 • Дії під час мовлення.
 • Визначення часу.
 • Присвійні прикметники (my, your, her, his, its).
 • Особові займенники в однині й множині.
 • Запитання і відповіді.
 • Свята.
 • Присвійні прикметники.

Підписка


Email
Щоб отримувати від нас останню інформацію, запишіть свій e-mail: